Մաթեմատիկա 14.04

Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346438Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 228077Հիսունհինգ հազար ութ 55008Հազար չորս հարյուր մեկ 1401Հարյուր քսան հազար հինգ 120005Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ 499105Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320010Հիսուն հազար վաթսունութ 500068Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 1542 Հաշվի՛ր գումարը։ 15479 + 497802 = 513281   15479+497802 513281 154978 + 95412 … Continue reading Մաթեմատիկա 14.04