Մաթեմատիկա 17.03.2020

Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թիվը։ 4560-6540, 456 1452-5421, 1245 7485-8754, 4578 Դեղինով գունավորի՛ր այն դատողությունները, որոնք ճիշտ են: Ա. Ցանկացած երկնիշ թիվ մեծ է ցանկացած միանիշ թվից: Բ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից: Գ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է 300-ից: Դ. Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր … Continue reading Մաթեմատիկա 17.03.2020

Մաթեմատիկա 16.03.2020

Թվերը գրի՛ր տառերով։ 45860-քառասուն հինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն 14952-տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուներկու 74185-յոթանասունչորս հազար հարյուր ութսունչորս 40305-քառասուն հազար երեք հարյուր հինգ 62090-վաթսուներկու հազար ինըսուն 70019-յոթանասուն հազար տասնինը Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը: 30 x 40 = 1200 20 x 70 = 1400 300 x 8 = 2400 40 x 90 = 3600 8 x 700 … Continue reading Մաթեմատիկա 16.03.2020